Privatlivspolitik

Arena CPHX P/S privatlivspolitik

Når Arena CPHX P/S behandler dine personoplysninger, ønsker vi, at du skal føle dig tryg og at du skal vide, at vi beskytter dine data. Vi opfordrer dig til at læse nedenstående privatlivspolitik.

Senest opdateret 4. juni 2019
Dataansvarlig og kontaktoplysninger: Arena CPHX P/S (herefter også omtalt ”vi” ”os” og ”dataansvarlig”) Jarmers Plads 2 1551 København V CVR: 33 60 00 11

Direktør Alice Jensen Email aj@arenacphx.dk Tlf. +45 40 27 78 35

1. Indledning

Arena CPHX P/S behandler som dataansvarlig forskellige personoplysninger om leverandører, samarbejdspartnere og andre som tager kontakt til os.

I denne privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi behandler oplysninger om dig. Denne privatlivspolitik gælder når du kontakter os, og når vi modtager oplysninger om dig fra tredjemand. Vi vil i det følgende henvise til forskellig lovgivning. Dette gælder navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 om beskyttelse af personoplysninger fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (der i det følgende benævnes "GDPR").

På vores hjemmesider er der links til andre hjemmesider og til integrerede hjemmesider. Arena CPHX P/S er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personligoplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personligoplysninger og andre relevante politikker.

2. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig: kontaktinformation, oplysninger om din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre almindelige personoplysninger, som du måtte give os og som måtte være relevante for vores samarbejde.

3. Formål med behandlingen af personoplysninger og hjemmel til behandling

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne behandle og besvare din(e) henvendelse(r), og for generelt at kunne kommunikere og samarbejde med dig. På tilsvarende vis kan vi anvende dine kontaktinformationer, når vi skal fakturere fx den virksomhed, som du repræsenterer. Vi behandleroplysningerne for overholdelse af gældende lovgivning (fx GDPR) og andre legitime formål, herunder dokumentationspligt, overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen, iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder, håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre, håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder, håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Vores grundlag for at kunne behandle ovennævnte personoplysninger er forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesse er, at vi skal kunne behandle dine personoplysninger for at kunne besvare din henvendelse eller sende efterspurgt materiale til den virksomhed, du repræsenterer. Vores juridiske grundlag for dette er GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvis der er indgået en aftale med dig eller din virksomhed, vil vores grundlag for at kunne behandle dine personoplysninger være opfyldelse af selve kontrakten/aftalen, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.

Såfremt du indsender jobansøgninger eller lignende til Arena CPHX P/S, skal der venligst ikke medsendes følsomme personoplysninger, herunder fx helbredsoplysninger og heller ikke cpr. nr. eller straffeattester.

4. Oplysninger om dig, modtaget fra tredjemand

Nogle gange kan vi modtage personoplysninger om dig fra tredjeparter, eksempelvis din arbejdsgiver eller dine kollegaer. Dette kan blandt andet være dine kontaktoplysninger og oplysninger om din tilknytning til din arbejdsgiver. Vores grundlag for at kunne behandle dine oplysninger er i den forbindelse forfølgelsen af vores legitime interesse i at kunne kontakte dig som kontaktperson for den virksomhed, du repræsenterer. Dette sker med hjemmel i GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger omfattet af denne privatlivspolitik til tredjemand uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til loven, eller hvis dette er nødvendigt for at forfølge de ovenfor beskrevne formål. Vores hjemmel til sådan videregivelse er da den samme som beskrevet oven for i forhold til vores egen behandling.

Vi overlader i en række tilfælde behandlingen af dine personoplysninger til vores databehandlere. Dette er eksempelvis tilfældet, når vi lader vores data ’hoste’ hos en ekstern leverandør, og når vi fx lader en anden virksomhed varetage driften af vores hjemmeside.

Vi overfører ikke personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer.


6. Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt eller for at kunne indgå en kontrakt med os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi ikke kan indgå i en kontrakt med dig eller kommunikere med dig.

7. Kilder

Vi modtager dine personoplysninger fra dig selv i forbindelse med din kontakt til os. I visse tilfælde modtager vi personoplysninger fra din arbejdsgiver eller dine kollegaer.

8. Dine Rettigheder

Du har efter GDPR en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

- Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. - Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. - Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. - Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. - Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. - Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Sikkerhed og opbevaring/sletning af data

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger.
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål, og for at dokumentere vores ret til behandling af personoplysningerne og vores overholdelse af regler om behandling af personoplysninger og anden lovgivning, fx bogføringsloven.
I tilfælde af kundeforhold, behandler vi som udgangspunkt personoplysningerne, så længe der er et eksisterende kundeforhold mellem dig eller den virksomhed, du repræsenterer, og os, og derefter i op til 5 år for at kunne overholde bogføringsmæssige lovkrav.

10. Klagemuligheder og kontakt

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores kontaktinformationer er: Arena CPHX P/S, Jarmers Plads 2, DK-1551 København V, aj@arenacphx.dk, telefon +45 40 27 78 35.

 

Arena CPHX P/S
Jarmers Plads 2
DK-1551 København V
Tlf. 70 11 66 66
ROYAL ARENA
Hannemanns Allé 18
2300 København S